Pelaajasopimuspohjaan on kerätty ehtoja, joiden on arvioitu toimivan tyypillisimmissä tilanteissa, joissa suomalaiset elektronisen urheilun toimijat solmivat pelaajasopimuksia. Se on tarkoitettu avuksi ja lähtökohdaksi pelaajasopimusten solmimiseen ja erityisesti vaihtoehdoksi sille, että sopimuksiin otettaisiin mallia ulkomailta ja ulkomaisen lainsäädännön perusteella tehdyistä sopimuksista, jotka saattavat poiketa olennaisesti suomalaisesta sopimuskäytännöstä ja -oikeudesta. Pelaajasopimuspohja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Koska pelaajasopimuspohja on laadittu yleisellä tasolla ilman tietoa yksittäisten käyttäjien olosuhteista, tulee käyttäjien käydä sopimuksen ehdot kokonaisuudessaan läpi sopimusta laadittaessa ja arvioida, onko ehtoja tarpeen lisätä, poistaa tai muokata. Oikeudellisen asiantuntija-avun käyttö on suositeltavaa erityisesti taloudellisesti merkittävissä sopimussuhteissa.

Pelaajasopimuspohja on laadittu siten, että se käytännössä täyttää työsuhteen tunnusmerkit. Jos pohjaa käytetään ilman suuria muutoksia, muodostuu pelaajan ja organisaation välille hyvin todennäköisesti työsuhde, jolloin sovelletaan työlainsäädäntöä soveltuvin osin. Tämä lisää olennaisella tavalla organisaation velvollisuuksia ja vastuita. Organisaation tulee siten olla riittävästi selvillä työlainsäädännön asettamista velvollisuuksista.

SEUL ry on laatinut Pelaajasopimuspohjan yhteistyössä asianajotoimisto Hannes Snellmanin kanssa. Sopimuspohjan käyttö tapahtuu sopijapuolten omalla vastuulla, eikä SEUL ry tai Hannes Snellman ole vastuussa mahdollisista ongelmatilanteista. Pelaajasopimuspohjan käyttö ei perusta toimeksiantosuhdetta Hannes Snellmanin kanssa.

SEUL ry ottaa mielellään vastaan pelaajasopimuspohjaa koskevaa palautetta info@seul.fi.

Pelaajasopimuspohja
Pelaajasopimuspohjan täyttöohje