1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Esports Federation. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Liitto.

Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Toiminnan tarkoitus

Liitto toimii suomalaisten tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamisen sekä muun elektronisen urheilun harraste- ja kilpailutoiminnan kansallisena liittona jäsentensä keskuudessa. Liitto tukee ja edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan, koulutuksen ja taloudellisen tuen keinoin sekä organisoimalla jäsenilleen yhteistoimintaa.

Toimiensa kautta Liitto pyrkii edistämään elektronisen urheilun parissa toimivien järjestäytymistä Suomen kilpapelikentällä sekä parantamaan kentän toiminnan tunnettuutta, laatua ja arvostusta.

3. Toiminta

Tarkoitustaan Liitto toteuttaa:

 • johtamalla, edustamalla ja valvomalla ylimpänä elimenä Suomen elektronisen urheilun toimintaa kotimaassa ja ulkomailla
 • vahvistamalla Kilpailuohjesäännön mukaiset kilpailu- ja rangaistusmääräykset, eettiset periaatteet sekä muut kilpailuja koskevat määräykset ja ratkaisemalla niitä koskevat erimielisyydet
 • toimeenpanemalla kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa Kilpailuohjesäännön mukaisesti
 • myöntämällä yksittäiselle kilpailulle Liiton virallisen kilpailun statuksen Kilpailuohjesäännön mukaisesti
 • tukemalla jäsentensä toimintaa tiedotus- ja koulutustilaisuuksien, julkaisutoiminnan sekä muun toiminnallisen tai taloudellisen tuen kautta
 • antaa lausuntoja sekä tehdä mietintöjä ja kannanottoja Liiton toimintaa koskevista yhteiskunnallisista asioista

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto voi toteuttaa vaikuttamis-, tiedotus-, julkaisu-, ajatushautomo- ja suhdetoimintaa sekä järjestää näyttelyitä, tiedotuskiertueita ja kursseja, kokouksia ja neuvottelu- sekä juhlatilaisuuksia ja ylläpitää tarvittavia kansainvälisiä ja viranomaisyhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi Liitto voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, myydä ja välittää kirjallisuutta ja muuta elektroniseen urheiluun liittyvää materiaalia ja palveluja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia samoin kuin hakea avustuksia sekä Suomen että EU:n viranomaisilta.

4. Liiton jäsenet

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva seura tai muu oikeushenkilö. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan täytyy hyväksyä Liiton toiminnan tarkoitus ja Liiton säännöt.

Jäsenyhteisöt jaetaan seuraaviin ryhmiin:

 • Yhteisötoimijat
 • Pelaaja- ja peliorganisaatiot
 • Tapahtumaorganisaatiot
 • Oppilaitokset

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Jäsen voi erota Liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jäsen voidaan erottaa Liitosta, jos se on jättänyt Liitolle erääntyneitä maksuja maksamatta tai se rikkoo Liiton sääntöjä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus ja päätös erottamisesta annetaan tiedoksi kahden viikon kuluessa kirjeitse tai sähköpostilla.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä tai kannatusjäsenen edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus

Liittokokous voi nimittää kunniajäseniä liittohallituksen esityksestä. Liittokokous voi kunniajäsenten joukosta nimittää kunniapuheenjohtajan liittohallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan nimittää luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Liiton hallitus ylläpitää liiton jäsenluetteloa ja vastaa sen tietojen oikeellisuudesta.

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstö sekä hyväksyvät antidopingsäännöstössä mainitun kurinpitoelimen kurinpitovaltaiseksi toimijaksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Liitto voi kerätä varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Liittohallitus

Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja seitsemästä yhdeksään (7-9) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että heistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja, varsinainen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee Liiton kokous uuden jäsenen eronneen tilalle hänen jäljellä olevan toimikautensa pituiseksi ajaksi.

Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

7. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimet kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja – kaksi yhdessä tai kukin yhdessä liittohallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi päätöksellään erikseen antaa henkilökohtaisen oikeuden Liiton nimen kirjoittamiseen yksittäiselle henkilölle.

8. Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen valmistelema vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta. Tarkastuskertomus tulee palauttaa liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

9. Toiminnanjohtaja

Liittohallitus voi valita toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan on edistettävä Liiton etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, Liiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja hallituksen antaman ohjauksen mukaisesti. Toiminnanjohtajan suorana esimiehenä toimii liittohallituksen nimeämä luonnollinen henkilö.

10. Liittokokous

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Liittokokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokous järjestetään vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana helmi-toukokuussa.

Syyskokous järjestetään vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana syys- marraskuussa.

Kokouskutsu liittokokouksiin tulee lähettää jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse tai kirjepostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulee toimittaa jäsenistölle sähköpostitse tai postitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus voi myös kutsua jäsenet ylimääräiseen liittokokoukseen katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutettujen jäsenten edustamasta äänivallasta sitä liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen kahden (2) viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.

11. Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Jäsenistön liittokokoukselle esittämät asiat 
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
 10. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
 8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät
 9. Valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
 12. Jäsenistön liittokokoukselle esittämät asiat
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
 15. Päätetään kokous

Jos jäsen haluaa tuoda asian liittokokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa siitä kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta.

12. Jäsenyys muissa liitoissa

Liitto kuuluu jäsenenä Suomen olympiakomiteaan ja voi hallituksen päätöksellä liittyä jäseneksi muihin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Liittymisestä päättää liittohallitus ja eroamisesta päättää liittokokous kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä.

13. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydennetään ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia ohjeita Liiton toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy liittokokous liittohallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei erikseen muuta päätetä.

14. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Päätös liiton purkamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Liiton purkautuessa tulee liiton kiinteä ja irtain omaisuus sekä varallisuus käyttää liiton tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseksi siten, kuin jälkimmäinen asiasta päättänyt liittokokous asiasta määrää.

Liiton sännöt voi ladata myös pdf.-muodossa.