1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish eSports Federation. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Toiminnan tarkoitus

Liitto toimii suomalaisten tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamisen sekä muun elektronisen urheilun harraste- ja kilpailutoiminnan kansallisena liittona jäsentensä keskuudessa. Liitto tukee ja edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan, koulutuksen ja taloudellisen tuen keinoin sekä organisoimalla jäsenilleen yhteistoimintaa.

Toimiensa kautta liitto pyrkii edistämään elektronisen urheilun parissa toimivien järjestäytymistä Suomen kilpapelikentällä sekä parantamaan kentän toiminnan tunnettuutta, laatua ja arvostusta.

3. Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi:

– Laatia Kilpailuohjesäännön
– Tukea jäsentensä kilpailutoimintaa Kilpailuohjesäännön mukaisesti
– Järjestää kilpailutoimintaa Kilpailuohjesäännön mukaisesti
– Hakemuksesta myöntää yksittäiselle kilpailulle liiton virallisen kilpailun statuksen Kilpailuohjesäännön mukaisesti
– Järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
– Harjoittaa julkaisutoimintaa
– Antaa lausuntoja sekä tehdä mietintöjä ja kannanottoja liiton toimintaa koskevista yhteiskunnallisista asioista
– Myöntää muille jäsenille kuin yritysjäsenilleen toiminta-avustusta tai muuta toiminnallista tukea
– Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi

Toimintansa tukemiseksi liitto voi:

– Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
– Omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– Järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan

4. Liiton jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä juridinen henkilö joka on rekisteröity yhdistys, julkisoikeudellinen yhteisö tai liikeyritys. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan täytyy hyväksyä liiton toiminnan tarkoitus ja liiton säännöt. Toiminimi tai luonnollinen henkilö eivät voi hakea jäsenyyttä.

Liittokokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenenä olevalla oikeushenkilöllä on käytössään yksi ääni kuitenkin siten, että liikeyrityksillä voi olla käytössään yhteensä enintään yksi kolmasosa (1/3) liittokokouksen äänistä. Liiton varsinaiset jäsenet hyväksyy liittohallitus kokouksessaan.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos se on jättänyt liitolle erääntyneitä maksuja maksamatta tai se rikkoo liiton sääntöjä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus ja päätös erottamisesta annetaan tiedoksi kahden viikon kuluessa kirjeitse tai sähköpostilla.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä tai kannatusjäsenen edustajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus

Liittokokous voi nimittää kunniajäseniä liittohallituksen esityksestä. Liittokokous voi kunniajäsenten joukosta nimittää kunniapuheenjohtajan liittohallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan nimittää luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Kunniajäsenenä olevalla luonnollisella henkilöllä ei ole äänioikeutta liittokokouksissa.

Liittohallitus ylläpitää liiton jäsenluetteloa ja vastaa sen tietojen oikeellisuudesta.

Liitto ja liiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Liitto voi kerätä varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua. Maksujen suuruudesta päättää vuosittain varsinainen liittokokous liittohallituksen esityksestä aina vuodeksi kerrallaan.

6. Liittohallitus

Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja seitsemästä yhdeksään (7-9) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuosittain.Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että heistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja, varsinainen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee liiton kokous uuden jäsenen eronneen tilalle hänen jäljellä olevan toimikautensa pituiseksi ajaksi.

Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

7. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimet kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja – kaksi yhdessä tai kukin yhdessä liittohallituksen jäsenen kanssa.

8. Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen valmistelema vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista liittokokousta. Tarkastuskertomus tulee palauttaa liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

9. Toiminnanjohtaja

Liittohallitus voi valita toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan on edistettävä liiton etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja hallituksen antaman ohjauksen mukaisesti. Toiminnanjohtajan suorana esimiehenä toimii liittohallituksen nimeämä luonnollinen henkilö.

10. Liittokokous

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous.

Liittokokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokous järjestetään vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana helmi-toukokuussa.

Syyskokous järjestetään vuosittain liittohallituksen määräämänä ajankohtana syys- marraskuussa.

Kokouskutsu liittokokouksiin tulee lähettää jäsenille vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse tai kirjepostitse. Ensisijaisesti kuitenkin sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulee toimittaa jäsenistölle sähköpostitse tai postitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus voi myös kutsua jäsenet ylimääräiseen liittokokoukseen katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutettujen jäsenten edustamasta äänivallasta sitä liittohallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen kahden (2) viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.

11. Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
9. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään tulevan toimikauden liittohallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrät
9. Valitaan liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
14. Päätetään kokous

Jos jäsen haluaa tuoda asian liittokokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa siitä kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen liittokokousta.

12. Jäsenyys muissa liitoissa

Liitto voi liittyä kansallisten ja kansainvälisten liittojen ja yhdistysten jäseneksi, milloin se on toiminnan kannalta oleellista. Liittymisestä ja eroamisesta päättää liittokokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

13. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydennetään ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia ohjeita liiton toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy liittokokous liittohallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei erikseen muuta päätetä.

14. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Päätös liiton purkamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Liiton purkautuessa tulee liiton kiinteä ja irtain omaisuus sekä varallisuus käyttää liiton tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseksi siten, kuin jälkimmäinen asiasta päättänyt liittokokous asiasta määrää.

Liiton sännöt voi ladata myös pdf.-muodossa.