Opinnäytetyö pelaajalisenssistä valmistunut

Julkaistu pe 18. toukokuuta 2018
Takaisin uutisarkistoon

Toni Talasjoki kirjoitti opinnäytetyönsä aiheenaan pelaajalisenssi ja sen kehittäminen.

Metropolian ammattikorkeakoulussa opiskeleva Toni Talasjoki kirjoitti opinnäytetyönsä aiheenaan pelaajalisenssi ja sen kehittäminen. Aiemmin Talasjoki keräsi vastauksia kyselyyn, jossa elektronisen urheilun harrastajat saivat kertoa ajatuksiaan lisenssistä. Opinnäytetyö on luettavissa täällä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144283/Talasjoki%20Toni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Opinnäytetyö “Pelaajalisenssi elektronisessa urheilussa” julkaistiin huhtikuussa 2018. Alla Toni Talasjoki tiivistää opinnäytetyönsä kirjoitustyön ja tulokset:

Tein alkuvuoden aikana opinnäytetyön SEUL ry:n viime vuonna lanseeraamasta elektronisen urheilun pelaajalisenssistä. Työn tavoitteena oli tehdä tilaajan toiveiden mukaisesti pelaajalisenssin kehittämistä ennakoiva taustaselvitys siitä, mitkä asiat tuovat lisäarvoa elektronisen urheilun harrastajille. Taustaselvityksen tarkoitus oli kerätä tietoa, jonka pohjalta pelaajalisenssiä voitaisiin lähteä kehittämään lajin harrastajien toivomaan suuntaan.

Taustaselvityksen toteuttamiseksi käytin kolmea erilaista aineistonhankintamenetelmää. Ensimmäisenä menetelmänä etsin vertailukohteita perinteisten urheilulajien puolelta, perehtyen tarkemmin Suomen kolmen suosituimman urheilulajin lisenssijärjestelmiin. Toisena aineistonhankintamenetelmänä fasilitoin kaksi luovaa ideointityöpajaa, joissa eri taustaiset ihmiset pyrkivät keksimään mahdollisimman paljon erilaisia kehittämisideoita sekä elektronisen urheilun pelaajalisenssiin, että pelaajalisenssiin yleisesti. Viimeisenä ja tärkeimpänä aineistonhankintamenetelmänä teetin avoimen asiakastutkimuskyselyn, johon vastasi yhteensä 214 henkilöä. Vastaajien iät vaihtelivat 11 ja 42 ikävuoden välillä ja kyselyyn vastanneista 214 henkilöstä 192 ilmoittivat harrastavansa elektronista urheilua. Kaikkien vastaajien keskuudessa kolme suosituinta kehittämisehdotusta olivat:

1) Laadukkaiden ja lisensoitujen kilpailujen ja turnausten lisääminen, jonka olivat valinneet yli puolet kaikista vastaajista,

2) Kotimainen pelaajatilasto ja tulosrekisteri, jonka olivat valinneet vajaa 40 % vastaajista ja

3) Välinealennukset ja sponsoritarjoukset, jonka olivat valinneet 30 % vastaajista.

Opinnäytetyössäni nousee useasti esiin asiakkaiden, eli elektronisen urheilun harrastajien, osallistaminen pelaajalisenssin kehittämiseen. Pelaajalisenssin kehittämisprosessi vaatii tuekseen reaaliaikaista tietoa lajin harrastajien toiveista ja tarpeista, jotta lisenssistä saadaan kehitettyä tuote, joka aidosti palvelee heidän tarpeitaan. Reaaliaikaisen tiedon saaminen onnistuu puolestaan aidossa vuorovaikutuksessa lajin harrastajien kanssa.

Toivoisin, että myös lajin harrastajat itse lähtisivät aktiivisemmin mukaan pelaajalisenssin kehittämistyöhön. Toki harrastajien mukaan saaminen vaatisi ensin sen, että he ymmärtäisivät toimivan lisenssijärjestelmän mukanaan tuomat hyödyt. Kaiken kaikkiaan elektronisen urheilun pelaajalisenssissä on vielä kehitettävää, ja parhaiten se onnistuu SEULin, lajin harrastajien sekä muiden alan toimijoiden välisellä yhteistyöllä.

Muut uutiset